PRIVACYBELEID EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

FRANKE Holding AG en haar geassocieerde ondernemingen (hierna samen kortweg aan te duiden als ' FRANKE ', de ' Onderneming ', ' wij ', of ' ons ') acteren volhardend en toegewijd bij het beschermen van uw persoonlijke levenssfeer. FRANKE stelt uw belangstelling voor haar producten en uw bezoek aan deze website op prijs. Wij vinden uw persoonlijke levenssfeer belangrijk en wij willen dat u zich prettig voelt bij een bezoek aan onze website. Wij verwerken de tijdens uw bezoeken aan onze websites vergaarde persoonsgegevens in overeenstemming van de wettelijke voorzieningen. Wij willen u graag informeren over ons privacybeleid (' Privacybeleid ') en over de door ons getroffen veiligheidsmaatregelen.

1. VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke in de betekenis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 'EU-AVG' of van enig andere toepasselijke wet is het desbetreffende Franke-bedrijf, zoals dat genoemd staat in het impressum van de website.

2. PERSOONSGEGEVENS

Tot de persoonsgegevens worden al die gegevens gerekend die te herleiden zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; identificeerbaar is een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door koppeling met een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, een locatiegegeven, een online-identificatiemiddel evenals een of meer speciale hoedanigheden die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon beschrijven. Dit omvat gegevens zoals uw voornaam en achternaam, uw huisadres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum. Persoonsgegevens kunnen zich in elke vorm manifesteren (bijvoorbeeld op papier, elektronisch, als videoboodschap of als audioboodschap). FRANKE verplicht zich de vereiste stappen te zetten om te borgen dat alle door ons verwerkte persoonsgegevens in alle redelijkheid en wettigheid worden verwerkt. Al onze medewerkers, dataverwerkers en externe dienstverleners zijn, voor zover ze toegang hebben tot persoonsgegevens, verplicht de vertrouwelijkheid van die persoonsgegevens te respecteren en moeten dit Privacybeleid naleven. Wij vergaren persoonsgegevens alleen wanneer u ons die verstrekt, en wel door middel van registratie, het invullen van formulieren of e-mailberichten, als onderdeel van een bestelling voor producten of diensten, het vragen van inlichtingen of het indienen van verzoeken over te bestellen producten en soortgelijke situaties waarin u ervoor hebt gekozen die informatie aan ons te verstrekken.

De databank en de inhoud ervan berusten bij FRANKE en verblijven bij dataverwerkers, en op hun servers, die voor ons werken en die ons verantwoording verschuldigd zijn.

Wij houden toezicht op en zijn verantwoordelijk voor het gebruik van alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt. Bepaalde gegevens worden opgeslagen of verwerkt in computers die in andere rechtsgebieden staan opgesteld, zoals in de Verenigde Staten. Daar kunnen de wetten betreffende het beschermen van persoonsgegevens anders zijn dan die in het rechtsgebied waar u woont. In dergelijke situaties borgen wij dat de toepasselijke bescherming wordt getroffen en verlangen wij van de dataverwerker in dat land uw gegevens te beschermen op een manier die gelijkwaardig is aan de manier van beschermen die in uw woonland van toepassing is.

3. VERGAREN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS - DE WETTELIJKE BASIS

U kunt onze website bezoeken zonder ons uw persoonsgegevens te laten weten. U bent niet verplicht persoonlijke informatie te verstrekken als voorwaarde om onze website te raadplegen, tenzij wij op uw verzoek u een product of dienst moeten leveren of als u via onze website wilt communiceren. Hieronder lichten wij toe hoe we uw persoonsgegevens via onze website vergaren, verwerken en gebruiken:

a) Gegevens bij bezoek aan onze website

Bezoekt u onze website, dan verwerken wij wellicht gegevens om u in staat te stellen met onze website te communiceren of om redenen van veiligheid, zoals om oneigenlijke toegang te voorkomen, om problemen op te sporen of om te testen. Door ons vergaarde gegevens omvatten de naam van uw internetdienstaanbieder, de website die u eerder bezocht en vanwaar u onze website opriep, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de websites die u vanop onze website bezoekt en uw IP-adres. Deze verwerking is vereist om u onze diensten te kunnen bieden of is gebaseerd op ons legitieme belang bij het afwikkelen van de communicatie. We veronderstellen dat dit ook in uw belang is, omdat we zonder deze communicatie u de website niet kunnen presenteren. U kunt – te allen tijde en zonder ons uw overwegingen te laten weten – bezwaar maken tegen het in de toekomst verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel. Wij willen u echter erop attent maken dat het verwerken van uw persoonsgegevens nog kan voortduren, ook nadat u via de website bezwaar hebt aangetekend. Het is namelijk niet mogelijk de verwerking om technische redenen te stoppen voor individuele gebruikers van de website of in het algemeen. Er bestaan dus dwingende redenen voor de verwerking die uitgaan boven uw belangen, uw rechten en vrijheden. Wenst u de boven omschreven manier van verwerken te voorkomen, bezoek dan onze website niet. Dergelijke gegevens worden na een sessie gewist, tenzij een veiligheidsincident een langere opslag verlangt om te kunnen onderzoeken en te kunnen documenteren.

b) Gegevens voor het inrichten van een klantaccount

Maakt u via onze website een klantaccount aan, dan slaan wij de door u verstrekte persoonsgegevens (zoals naam, huisadres, e-mailadres, telefoon, titel en toegangsgegevens) op en verwerken wij die gegevens in de klantendatabank van FRANKE. Deze gegevens worden verwerkt om een contract te kunnen uitvoeren of om maatregelen te treffen die tot een overeenkomst leiden. U kunt te allen tijde en zonder opgaaf van redenen uw klantaccount buiten werking stellen en/of bezwaar maken tegen opslag en gebruik van uw persoonsgegevens in de toekomst. Neem daartoe contact op via onderstaand contactadres. Maakt u bezwaar, dan schrappen wij uw persoonsgegevens terstond. In geval van buitenwerkingstelling van een klantaccount zullen we ook uw klantaccount verwijderen.

c) Uw contact via een contactformulier of e-mailbericht

Neemt u contact met ons op (bijvoorbeeld via het contactformulier of via een e-mailbericht), dan slaat FRANKE de door u via het contactformulier verstrekte informatie op en verwerkt die. Welke gegevens wij vergaren in geval van gebruik van het contactformulier kunt u aflezen van de respectieve velden op dat contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek en/of om contact op te nemen evenals daarbij behorende technische administratie. Het verwerken van die gegevens vindt plaats ten behoeve van het nakomen van een contract of voor het treffen van maatregelen die tot een overeenkomst leiden. Die verwerking dient ons legitieme belang, zonder dat eventueel conflicterende belangen in dit kader boven uw belangen prevaleren, en wel omdat het verwerken van dergelijke verzoeken in ons wederzijds belang is.

Nadat de verwerking van uw verzoek is voltooid, bewaren wij de correspondentie indien en voor zover sprake is van wettelijke bewaartermijnen of van beperkende bepalingen, of voor zover langere opslag vereist is voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.

d) Intekengegevens bij het aanmelden voor de nieuwsbrief

Meldt u zich aan voor toezending van onze nieuwsbrief, dan slaat FRANKE uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, huisadres en e-mailadres) op en verwerken wij die ten behoeve van marketing, advertenties en promotionele doeleinden. De verwerking van die gegevens is gebaseerd op uw instemming en vindt plaats in het kader van de uitvoering van het contract. In dit geval sturen wij u met enige regelmaat promotionele informatie over diensten en producten die verband houden met producten, diensten, aanbiedingen of evenementen van FRANKE. U kunt zonder opgaaf van redenen ervoor kiezen in de toekomst geen nieuwsbrieven te willen ontvangen ('opt out'). Neem daartoe contact op met onderstaande contactadres of zeg uw abonnement op via de optie 'Unsubscribe' in de nieuwsbrief. Hebt u uw abonnement opgezegd, dan wissen wij terstond uw e-mailadres van de verzendlijst voor onze nieuwsbrief. We houden een duplicaat aan in onze 'opt out'-databank omdat wij een legitiem belang veronderstellen uw adres te bewaren zodat wij kunnen borgen dat wij u niet langer nieuwsbrieven toesturen.

e) Gegevensontsluiting

We mogen uw persoonsgegevens voor derden ontsluiten teneinde dit Privacybeleid en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen of om de rechten, de eigendommen of de veiligheid van FRANKE, van onze klanten en van anderen te beschermen. Inbegrepen is het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van bescherming tegen fraude, beperking van kredietrisico of met een door een bankinstelling in onze webwinkel ingerichte toegang tot een betalingsdienst om uw betalingen voor bestelde producten te kunnen verwerken. Wij verstrekken ook persoonsgegevens aan overheidsinstanties evenals regelgevende of juridische autoriteiten als een wet of voorschrift dat verlangt. Dit soort ontsluiting kan vereist zijn in het kader van de naleving van een wettelijke verplichting of kan nodig zijn voor het uitvoeren van een taak in het openbaar belang of kan gebaseerd zijn op het legitieme belang van onszelf of van een derde. In dat laatste geval hebt u het recht bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik. Echter, we zouden uw gegevens toch nog kunnen verwerken als we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen die uitstijgen boven uw belangen, rechten en vrijheden; of als dat vereist is voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.

4. GEBRUIK VAN COOKIES

4.1. ALGEMEEN

4.2. ENQUÊTES ONDER GEBRUIKERS

Het staat u vrij van tijd tot tijd deel te nemen aan enquêtes zoals die via onze website worden gehouden. Wij maken gebruik van functionele cookies om dergelijke enquêtes onder gebruikers te houden. De technische informatie die een gebruikersenquête registreert, komt overeen met de informatie die geregistreerd wordt als gebruikers de website bezoeken (zie hierboven). Wij zullen uw reacties, door u tijdens de gebruikersenquête ingevoerd, niet koppelen aan uw persoonlijke gegevens, zoals uw IP-adres. 

5. DIENSTEN OF CONTENT VAN DERDEN OP ONZE WEBSITE

Op onze website nemen wij diensten van derden en/of content van derden op. Maakt u gebruik van diensten van derden of raadpleegt u content van derden, dan worden om technische redenen communicatiegegevens tussen u en de desbetreffende aanbieder uitgewisseld. FRANKE ziet niet toe op websites, noch op het beleid betreffende de privacybescherming van derden die dergelijke websites beheren. Het beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van derde-aanbieders van websites zou van het beleid van FRANKE kunnen afwijken. Wij kunnen websites van derden dan ook niet onderschrijven of vertegenwoordigen. Bestudeer het toepasselijke beleid alvorens persoonlijke gegevens via die websites te verstrekken.

De desbetreffende aanbieder van diensten of content zal wellicht voor eigen bijkomende doeleinden uw gegevens verwerken. Wij hebben naar beste weten de diensten en content van aanbieders geconfigureerd waarvan wij weten dat zij gegevens voor eigen gebruik op een zodanige manier verwerken dat daarbij ofwel elke communicatie voor enig ander doel dan de presentatie van hun diensten of content via onze website is geblokkeerd, ofwel dat uitsluitend communicatie plaatsvindt nadat u ervoor hebt gekozen gebruik te maken van die desbetreffende dienst. Wij zijn echter niet in staat toe te zien op door derden vergaarde en verwerkte gegevens en wij verkeren niet in een positie bindende informatie te verschaffen over de strekking en het doel van een dergelijke verwerking van gegevens.

a) Koppelingen naar andere websites:

Onze website bevat wellicht koppelingen naar en van andere websites van onze partner-netwerken, dealers, associés of andere derde partijen. U verlaat de website van FRANKE zodra u een van deze koppelingen aanklikt. FRANKE ziet niet toe op websites, noch op het beleid betreffende de privacybescherming van derden die dergelijke websites beheren. Het beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van derde-aanbieders van websites zou van het beleid van FRANKE kunnen afwijken. Wij kunnen websites van derden dan ook niet onderschrijven of vertegenwoordigen. Bestudeer het toepasselijke beleid alvorens persoonlijke gegevens via die websites te verstrekken.

b) Social plug-ins:

FRANKE maakt gebruik van zogenaamde social plug-ins of buttons van sociale netwerken zoals Facebook, Google+, LinkedIn of Twitter. Bezoekt u onze website, dan zijn die toetsen standaard niet werkzaam. Dat wil zeggen dat ze zonder actie uwerzijds geen gegevens naar de desbetreffende sociale netwerken zullen verzenden. U moet die toetsen eerst werkzaam maken door erop te klikken. Die toetsen blijven vervolgens werkzaam tot u ze weer buiten werking stelt of tot u uw cookies wist (zie daarvoor onder 'Cookies').

Na activering komt een directe koppeling met de server van het desbetreffende sociale netwerk tot stand. De inhoud onder die toets wordt vervolgens rechtstreeks van dat sociale netwerk naar uw browser overgebracht en in de opgeroepen website ingebed. Het sociale netwerk kan – nadat u een toets werkzaam hebt gemaakt – gegevens opvragen, onafhankelijk van het feit of u die toets al dan niet bedient. Hebt u zich bij een sociaal netwerk aangemeld, dan kan dat netwerk uw bezoek aan de website noteren in uw gebruikersaccount. Een sociaal netwerk kan geen bezoek aan andere websites van FRANKE registreren tenzij u eveneens daar de desbetreffende toets werkzaam maakt.

Bent u een gebruiker van een sociaal netwerk en wenst u niet dat gegevens, ontleend aan uw bezoek aan onze website, worden gecombineerd met uw gebruikersgegevens, dan moet u zich bij dat betrokken sociale netwerk afmelden voordat u de toetsen werkzaam maakt.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de door de sociale netwerken via hun toetsen vergaarde gegevens. Het beleid van de sociale netwerken betreffende het gebruik van gegevens verschaft informatie over doel en omvang van de door die netwerken vergaarde gegevens, hoe die gegevens worden verwerkt en gebruikt, over de u toevallende rechten en de instellingen die u kunt maken om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen.

Voor meer informatie over de strekking en het doel van het op die manier vergaren en verwerken van uw gegevens verwijzen wij u naar de kennisgevingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer opgesteld door die aanbieders, wiens diensten en/of content wij via onze website ontsluiten en die zelf in dit verband aansprakelijk zijn voor het beschermen van uw gegevens.

6. DERDEN ALS VERWERKERS

Wij geven geen persoonsgegevens naar derden door tenzij zulks nodig is voor het uitvoeren van het contract, of als zulks in het kader van toepasselijke wettelijke voorzieningen is toegestaan of als u ons daarvoor toestemming hebt verleend. Dit gesteld zijnde, is het FRANKE toegestaan overeenkomsten met andere bedrijven of individuen (' Verwerkers ') te sluiten om bepaalde taken ten behoeve van ons te verrichten. Al doende kan het nodig zijn dat wij die Verwerkers voorzien van toegang tot persoonsgegevens. Onze Verwerkers zijn gehouden de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te handhaven en hebben niet de vrijheid de informatie te gebruiken voor enig ander doel dan de door FRANKE gedefinieerde doeleinden. Voorbeelden van taken uitgevoerd door Verwerkers zoals zakenpartners of onderaannemers, betreffen technische dienstverlening, betaaldiensten, bezorgdiensten, diensten in de sfeer van kredietrisico-inperking of fraudebescherming, analysediensten, zoekinformatie-aanbieders of verwerking binnen de groep. Zij hebben uitsluitend toegang tot persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de desbetreffende activiteit. In het bijzonder is het deze Verwerkers verboden uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken of te gebruiken.

Wij treffen passende maatregelen, in de vorm van een contract of anderszins, om persoonsgegevens die voor onze Verwerkers worden ontsloten adequaat te beschermen en om te borgen dat onze Verwerkers voldoende juridische, organisatorische en technische procedures hebben ingericht om persoonsgegevens te beschermen op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving betreffende het beschermen van persoonsgegevens.

7. VEILIGHEID

FRANKE is een wereldwijde organisatie, met juridische entiteiten, bedrijfsvoeringsprocessen, beheersstructuren en technische systemen die over grenzen heen reiken. Daarom zijn onze praktijkmethoden met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer zo ontworpen dat ze bescherming bieden voor persoonsgegevens waar ook ter wereld. FRANKE heeft als beleid uitsluitend toegang te verlenen tot persoonsgegevens aan daartoe gemachtigde medewerkers, agenten, contractanten, entiteiten en Verwerkers waarvan FRANKE heeft vastgesteld dat ze een legitieme behoefte hebben die informatie ter kennis te nemen of zich daartoe toegang te verschaffen om hun verantwoordelijkheden te kunnen uitoefenen. FRANKE maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door u verstrekte gegevens en door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door derden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen doorlopend en wel overeenkomstig de technische ontwikkelingen.

Hebben wij u een wachtwoord verstrekt (of als u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u bepaalde delen van onze website kunt benaderen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dat wachtwoord. Wij verzoeken u dat wachtwoord met niemand te delen.

8. BEWAARTERMIJN VOOR GEGEVENS

Onderstaande algemene regels zijn van toepassing tenzij wij hierboven specifieke bewaartermijnen hebben genoemd:

Uw gegevens worden gewist zodra die niet langer voor het beoogde doel vereist zijn of tot het moment dat u uw instemming herroept, of tot het moment dat u bezwaar maakt op basis van een legitiem belang en wij geen prevalerende legitieme redenen kunnen aanvoeren. In bepaalde situaties kunnen langere bewaarperioden van toepassing zijn omdat de wet zulks verlangt (bijvoorbeeld op basis van handelswetten of belastingwetten), of als gegevens vereist zijn voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken.

9. UW RECHTEN EN CONTACTMOGELIJKHEDEN

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie of vergelijkbare toepasselijke wetgeving hebt u het recht een of alle hieronder genoemde rechten uit te oefenen:

1. (i) Informatie te verlangen of, en zo ja welke van, uw persoonsgegevens worden bewaard en (ii) toegang tot en/of duplicaten te verlangen van bewaarde persoonsgegevens, inclusief het doel van die verwerking, de categorieën van de betreffende persoonsgegevens en de ontvangers van gegevens alsmede de potentiële bewaarperioden;

2. Rectificatie, verwijdering of inperking te verlangen van uw persoonsgegevens bijvoorbeeld (i) omdat die onvolledig of onnauwkeurig zijn, (ii) omdat die gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden vergaard, of (iii) omdat de instemming voor de verwerking werd herroepen;

3. Weigeren uw instemming te geven uw persoonsgegevens te mogen verwerken en op enig moment die verleende instemming te herroepen – overigens zonder effect op de dataverwerkende activiteiten die al plaatsvonden voorafgaand aan het moment van herroeping;

4. Juridische acties in te leiden in verband met een potentiële inbreuk op uw rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, evenals het indienen van klachten bij de autoriteit die belast is met het beschermen van persoonsgegevens;

5. Te verzoeken (i) de aan ons verstrekte persoonsgegevens over u te ontvangen en te hergebruiken in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat en om (ii) die gegevens naar een andere verantwoordelijke door te sturen zonder daarbij belemmeringen onzerzijds te ondervinden. Mits technisch haalbaar hebt u het recht de persoonsgegevens direct door ons naar een andere verantwoordelijke te laten doorzenden.

Recht bezwaar te maken:

U hebt het recht, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken dat uw persoonlijke gegevens aan verwerking worden onderworpen. Verstrek ons in dat geval informatie over uw bijzondere situatie. Na beoordeling van de door u voorgelegde feiten zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten of u onze dwingende legitieme redenen laten weten voor voortgaande verwerking.

Wij behouden ons het recht voor van tijd tot tijd dit Privacybeleid te actualiseren en/of te wijzigen als afspiegeling van een gewijzigde manier van gebruik van uw persoonsgegevens of in geval van gewijzigde wettelijke vereisten. Wij zullen het gewijzigde Privacybeleid op onze website publiceren als zich dergelijke wijzigingen mochten voordoen.

Hebt u vragen of klachten over onze manier van naleven van dit Privacybeleid, of wenst u een van de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, neem dan als volgt contact met ons op:

Het desbetreffende bedrijf van Franke, zoals vermeld in het impressum van deze website, klik hier .

Ter attentie van: de functionaris voor gegevensbescherming

Of via e-mail naar:  franke-dpc-fnl.int@franke.com

mei 2018