Polityka prywatności i Cookies

FRANKE Holding AG i firmy stowarzyszone (zwane łącznie dalej „FRANKE“, „firma“, „my“) są zobowiązane do ochrony Twojej prywatności. FRANKE docenia Twoje zainteresowanie swoimi produktami. Dziękujemy Ci za odwiedzenie naszej witryny. Twoja prywatność jest dla nas ważna i chcemy zapewnić Ci komfort podczas wizyty na naszej witrynie. Przetwarzamy dane osobowe zbierane podczas wizyty na naszych witrynach zgodnie z przepisami prawa. Dzięki tej polityce prywatności („Polityka prywatności”), chcemy poinformować Cię o środkach bezpieczeństwa.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem w znaczeniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) lub innych obowiązujących przepisów prawa jest firma Franke umieszczona w metryczce witryny internetowej.

2. DANE OSOBOWE

Dane osobowe to wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej; osoba fizyczna może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie poprzez dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Dane osobowe obejmują Twoje imię i nazwisko, Twój adres e-mail, Twój numer telefonu lub datę urodzenia. Dane osobowe mogą przybierać różne formy (np. papierową, elektroniczną lub audiowizualną). Firma FRANKE jest zobowiązana do podjęcia wszelkich kroków w celu zapewnienia rzetelnego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Wszyscy nasi pracownicy, podmioty przetwarzające dane i osoby trzecie dostarczające usługi i posiadające dostęp do danych osobowych są zobligowane do respektowania poufności danych osobowych i przestrzegania Polityki Prywatności. Zbieramy dane osobowe tylko wtedy, gdy prześlesz je do nas podczas rejestracji, wypełniania formularzy lub przy okazji e-maili, jako część zamówienia produktów lub usług, zapytań lub ofert produktowych i w podobnych sytuacjach, w których została przez Ciebie podjęta decyzja o udostępnieniu nam tych informacji.

Baza danych i jej zawartość pozostają wfirmie FRANKE lub u podmiotów przetwarzających dane i na serwerach, działających w naszym imieniu i ponoszących przed nami odpowiedzialność.

Zachowamy kontrolę i odpowiedzialność podczas wykorzystywania danych osobowych, które nam ujawnisz. Niektóre z tych danych mogą być przechowywane lub przetwarzane na komputerach znajdujących się w innych jurysdykcjach, np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie może obowiązywać inne prawo dotyczące ochrony danych. W takich przypadkach zapewnimy odpowiednią ochronę w celu zapewnienia, aby podmiot przetwarzający dane w innym kraju chronił Twoje dane w sposób równoważny z ochroną wymaganą w Twoim kraju.

3. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH – PODSTAWA PRAWNA

Możesz korzystać z naszej witryny internetowej bez ujawniania swoich danych osobowych. Ujawnienie danych osobowych nie jest obowiązkowe do korzystania z naszej witryny internetowej z wyjątkiem konieczności dostarczenia Ci produktu lub usługi lub komunikacji z naszą witryną internetową na Twoje życzenie. Poniżej wyjaśniamy sposób zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych na naszej witrynie internetowej:

a) Dane podczas wizyty na naszej witrynie internetowej

Podczas korzystania z naszej witryny internetowej dane mogą być przetwarzane, aby umożliwić Ci komunikowanie się z naszą witryną lub do celów bezpieczeństwa, np. zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi, usuwanie problemów lub testowanie. Zbierane dane mogą zawierać nazwę Twojego dostawcy internetowego, witrynę wykorzystaną do wejścia na naszą witrynę, datę i czas wizyty, witryny odwiedzane z naszej witryny i Twój adres IP. Przetwarzanie jest konieczne do realizacji naszych usług lub opiera się na naszym słusznym interesie w zakresie prowadzenia komunikacji. Zakładamy, iż jest to także Twój interes, ponieważ witryna nie może być wyświetlona bez komunikacji. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu bez podawania powodów. Twój sprzeciw będzie respektowany w przyszłości. Jednakże pragniemy wskazać, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych może mieć miejsce także po wyrażeniu sprzeciwu na witrynie internetowej, ponieważ nie jest możliwe wstrzymanie przetwarzania z powodów technicznych w odniesieniu do użytkowników indywidualnych naszej witryny lub ogólnie. Istnieją zatem niezbite podstawy przetwarzania, ważniejsze od Twoich interesów, praw i wolności. Jeżeli chcesz zapobiec opisanemu powyżej przetwarzaniu, po prostu powstrzymaj się od odwiedzania naszej witryny. Dane te są usuwane po zakończeniu sesji, chyba że incydent związany z bezpieczeństwem wymaga dłuższego przechowywania w celu zbadania sprawy lub udokumentowania incydentu.

b) Dane wymagane do założenia konta klienta

Jeżeli zakładasz konto klienta na naszej witrynie, podawane przez Ciebie dane osonowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, tytuł/ stanowisko i dane dostępowe) będą przechowywane przetwarzane w bazie danych klientów FRANKE. Dane są przetwarzane w celu wypełnienia warunków umowy lub warunków umowy wstępnej. Możesz dezaktywować swoje konto klienta w każdej chwili i/lub zgłosić sprzeciw wobec przechowywania i wykorzystywania Twoich danych osobowych do tych celów bez podania przyczyn ze skutkiem na przyszłość za pośrednictwem podanego poniżej adresu kontaktowego. W przypadku sprzeciwu natychmiast usuniemy Twoje dane osobowe. W przypadku dezaktywacji konta klienta zostanie ono również usunięte.

c) Twój kontakt poprzez formularz kontaktowy lub e-mail

Jeżeli kontaktujesz się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail), Twoje dane osobowe podane do kontaktu będą przechowywane i przetwarzane przez FRANKE. Dane zbierane podczas kontaktu przez formularz są w nim widoczne. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie i/lub w celu nawiązania kontaktu i związanej z tym administracji technicznej. Przetwarzanie tych danych odbywa się w celu spełnienia warunków umowy i warunków umowy wstępnej lub opiera się na naszym słusznym interesie, przy czym kolizja naszych interesów przeważa nad Twoim interesem, ponieważ przetwarzanie zapytań leży w naszym wzajemnym interesie.

Po przetworzeniu zapytania zachowamy korespondencę wyłącznie zgodnie z przepisami, okresami retencji lub terminami przedawnienia lub w związku z wymogiem dalszego przechowywania w celu dochodzenia, realizacji lub ochrony roszczeń prawnych.

d) Dane do rejestracji w usłudze biuletynu

Jeżeli rejestrujesz się do naszej usługi biuletynu, Twoje dane osobowe (np. nazwisko, adres i adres e-mail) będą przechowywane i przetwarzane przez FRANKE do celów marketingowych, reklamowych lub promocyjnych. Przetwarzanie tych danych bazuje na Twojej zgodzie lub odbywa się w celu realizacji umowy. W takim przypadku będziemy regularnie przesyłać Ci informacje promocyjne o naszych usługach i produktach powiązanych z produktami, usługami, ofertami lub wydarzeniami FRANKE. Możesz zrezygnować z otrzymywania takich biuletynów w dowolnym momencie bez podawania powodów poprzez kontakt z poniższym adresem lub rezygnację z subskrypcji przez opcję rezygnacji dostępną w biuletynie. Po rezygnacji Twój adres e-mail zostanie natychmiast usunięty z naszej listy dystrybucyjnej biuletynu. Wyjątkiem będzie nasza baza danych rezygnacji z subskrypcji, która opiera się na naszym słusznym interesie, ponieważ chcemy mieć pewność, że nie będziesz już otrzymywać naszych biuletynów.

e) Ujawnienie

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe podmiotom trzecim w celu zapewnienia lub stosowania niniejszej Polityki Prywatności i innych uzgodnień lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa FRANKE, naszych klientów i innych podmiotów. Ujawnienie obejmuje informacje wymieniane z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwem i obniżenia ryzyka kredytowego lub w powiązaniu z systemami płatniczymi oferowanymi przez instytucje bankowe w naszym sklepie online w celu przetwarzania płatności za zamówione produkty. Również możemy przekazywać dane osobowe agencjom rządowym i organom regulacyjnym i prawnym zgodnie z obowiązującym prawem. Ten rodzaj ujawnienia może być wymagany w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub w razie konieczności działania w interesie publicznym lub może opierać się na słusznym interesie podmiotów trzecich. W drugim przypadku masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego wykorzystania, jednak możemy wtedy nadal przetwarzać dane, jeżeli możemy przedłożyć niezbite podstawy, ważniejsze niż Twoje interesy, prawa i wolności, lub w przypadku konieczności ujawnienia danych w celu ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych.

4. WYKORZYSTYWANIE COOKIES

4.1. KORZYSTANIE Z GOOGLE ANALYTICS

4.2. ANKIETY UŻYTKOWNIKÓW

Udział w ankietach użytkowników organizowanych na naszej stronie jest dobrowolny. Wykorzystujemy funkcjonalne pliki cookie w celu przeprowadzenia ankiet. Informacje techniczne zapisane w ankiecie użytkowników są takie same jak informacje zapisane podczas wizyty na witrynie (patrz powyżej). Twoje odpowiedzi przekazane podczas ankiety nie będą łączone z Twoimi danymi osobowymi, np. z adresem IP. 

5. USŁUGI PODMIOTÓW TRZECICH LUB ZAWARTOŚĆ NASZEJ WITRYNY

Na naszej witrynie witrynie uwzględniamy usługi i/lub zawartość podmiotów trzecich. Jeżeli wykorzystujesz usługi podmiotów trzecich lub wyświetlane są treści podmiotów trzecich, z przyczyn technicznych następuje wymiana danych pomiędzy Tobą a podmiotem trzecim. Firma FRANKE nie kontroluje witryn ani polityki prywatności witryn zarządzanych przez podmioty trzecie. Polityka prywatności witryn podmiotów trzecich może różnić się od polityki firmy FRANKE, zatem nie możemy wspierać ani reprezentować witryn podmiotów trzecich. Prosimy o sprawdzenie polityki przed przesłaniem danych osobowych na te witryny.

Dostawca usług lub treści może także przetwarzać Twoje dane na swój użytek. Według naszej najlepszej wiedzy skonfigurowaliśmy usługi i treści dostawców przetwarzających dane na własne potrzeby w taki sposób, aby zablokować na naszej witrynie wszelką komunikację do innych celów niż prezentacja usług lub treści, lub aby komunikacja odbywała się tylko wtedy, gdy aktywnie wyrazisz zgodę na korzystanie ze stosownej usługi. Jednakże nie posiadając kontroli nad danymi zbieranymi i przetwarzanymi przez podmioty trzecie, nie możemy udzielać zobowiązujących informacji odnośnie zakresu i celu przetwarzania Twoich danych.

a) Odnośniki do witryn:

Nasza witryna internetowa może zawierać odnośniki do i z innych witryn sieci partnerskich, dilerów, podmiotów stowarzyszonych i innych podmiotów trzecich. Wejście na te strony oznacza automatyczne opuszczenie witryny FRANKE. Firma FRANKE nie kontroluje witryn ani polityki prywatności witryn zarządzanych przez podmioty trzecie. Polityka prywatności witryn podmiotów trzecich może różnić się od polityki firmy FRANKE, zatem nie możemy wspierać ani reprezentować witryn podmiotów trzecich. Prosimy o sprawdzenie polityki przed przesłaniem danych osobowych na te witryny.

b) Wtyczki społecznościowe:

FRANKE wykorzystuje tzw. wtyczki społecznościowe („przyciski“) następujących sieci społecznościowych: Facebook, Google+, LinkedIn oraz Twitter. Przyciski są domyślnie dezaktywowane na naszej witrynie. Bez Twojego czynnego działania do sieci społecznościowych nie zostaną przesłane żadne dane. Przyciski należy aktywować poprzez kliknięcie. Następnie są one aktywne do momentu ich dezaktywacji lub usunięcia plików cookies (patrz: Cookies).

Po ich aktywacji pojawi się bezpośredni link do serwera wybranej sieci społecznościowej. Zawartość przycisku jest następnie przesyłana z sieci społecznościowej bezpośrednio do Twojej przeglądarki i włączana do strony. Po aktywowaniu przycisku sieć społecznościowa może pobierać dane, niezależnie od Twojej interakcji z przyciskiem lub jej braku. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w sieci społecznościowej, sieć może przypisać Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego konta. Sieć społecznościowa nie może przypisać wizyty na innych witrynach FRANKE, o ile nie aktywujesz na nich odpowiednich przycisków.

Jeżeli jesteś użytkownikiem sieci społecznościowej i nie życzysz sobie łączenia danych pobranych podczas Twojej wizyty na naszej stronie z Twoimi danymi, musisz się wylogować z sieci społecznościowej przed aktywacją tych przycisków.

Nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych przez sieci społecznościowe za pośrednictwem ich przycisków. Polityki wykorzystania danych sieci społecznościowych dostarczają informacje dotyczące celu i zakresu zbieranych danych, sposób przetwarzania i wykorzystywania danych, praw użytkowników i ustawień, jakie możesz wprowadzić, aby chronić swoją prywatność.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu i celu takiego zbierania i przetwarzania Twoich danych prosimy skonsultować z informacją o polityce prywatności dostawców, których usługi i/lub treści uwzględniamy i którzy są odpowiedzialni za ochronę Twoich danych w tym zakresie.

6. PODMIOTY TRZECIE JAKO PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

Nie przekazujemy żadnych danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że jest to konieczne w celu realizacji umowy, dozwolone przez stosowne regulacje prawne lub uzyskaliśmy Twoją zgodę na takie działanie. W związku z tym FRANKE może współpracować z innymi firmami lub osobami fizycznymi („Podmioty Przetwarzające”) w celu wykonania stosownych obowiązków na naszą rzecz. Oznacza to, iż może wystąpić konieczność dostarczenia danych osobowych Podmiotom Przetwarzającym. Nasze Podmioty Przetwarzające są zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych i nie wolno im ich wykorzystywać w żadnym innym celu niż cele określone przez FRANKE. Przykłady obowiązków wykonywanych przez Podmioty Przetwarzające obejmują partnerów biznesowych lub podwykonawców w ramach usług technicznych, płatności i dostawy, obniżenia ryzyka kredytowego lub ochrony przed oszustwem, dostawców usług analitycznych, dostawców wyszukiwanych informacji lub przetwarzania wewnątrzgrupowego. Otrzymają oni wyłącznie dostęp do danych osobowych koniecznych do wykonania stosownej czynności. W szczególności Podmioty Przetwarzające posiadają zakaz przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych do innych celów.

Podejmujemy stosowne środki, umowne lub inne, aby zapewnić dostateczną ochronę danych osobowych ujawnionych naszym Podmiotom Przetwarzającym i zapewniamy, że nasze Podmioty Przetwarzające posiadają stosowne procedury prawne, organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. 

7. BEZPIECZEŃSTWO

FRANKE jest organizacją globalną posiadającą liczne podmioty prawne, procesy biznesowe, struktury zarządzania i transgraniczne systemy techniczne. W związku z powyższym nasza polityka prywatności ma na celu ochronę danych osobowych wszystkich osób na świecie. Polityka firmy FRANKE udziela dostępu do danych osobowych tylko pracownikom uprawnionym, agentom, wykonawcom, podmiotom i Podmotom Przetewarzającym, co do których FRANKE uważa, że posiadają słuszną potrzebę dostępu do informacji w celu wykonania swoich obowiązków. FRANKE wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych dostarczonych przez Ciebie i zarządza nimi, chroniąc je przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem i dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane wraz z rozwojem technologicznym.

Wszędzie tam, gdzie otrzymasz od nas (lub wybierzesz) hasło chroniące przed dostępem do określonych części witryny, masz obowiązek traktować to hasło jako poufne. Prosimy o nieprzekazywanie tego hasła.

8. RETENCJA DANYCH

Jeżeli nie zostaną wprowadzone okresy retencji, obowiązują poniższe zasady ogólne:

Twoje dane zostaną usunięte, gdy tylko staną się niepotrzebne do zamierzonych celów lub wycofasz swoją zgodę, lub zgłosisz sprzeciw wobec ich wykorzystania na postawie słusznego interesu, którego my nie będziemy posiadać. W niektórych przypadkach mogą być stosowane dłuższe okresy retencji, ponieważ wymaga tego prawo (np. podatkowe i handlowe) lub w przypadku konieczności retencji danych w celu ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych. 

9. TWOJE PRAWA I KONTAKT

Europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub podobne prawa, które posiadasz, mogą Cię uprawniać do wykonania niektórych lub wszystkich poniższych praw:

1. żądanie (i) informacji o przechowywaniu Twoich danych osobowych i (ii) dostęp do i/lub kopie Twoich przechowywanych danych osobowych wraz z podaniem celu przetwarzania, kategorii danych osobowych i odbiorców danych lub potencjalnych okresów retencji;

2. żądanie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych, np. z powodu (i) ich niekompletności lub nieprawidłowości, (ii) braku potrzeby posiadania danych do celów, w jakich zostały zebrane lub (iii) wycofania zgody będącej podstawą przetwarzania;

3. odmowa wyrażenia zgody oraz – bez wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem – wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

4. podjęcie czynności prawnych w związku z potencjalnym naruszeniem Twoich praw odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również wniesienie skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych;

5. żądanie (i) odbioru i ponownego wykorzystania danych dotyczących Twojej osoby, które zostały dostarczone przez Ciebie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i (ii) przesyłania tych danych do innych administratorów bez przeszkód z naszej strony; tam, gdzie jest to technicznie możliwe, masz prawo do żądania od nas bezpośredniego przesłania danych do innego administratora.

Prawo do sprzeciwu:

Jesteś uprawniona/-y do skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu na podstawie Twojej szczególnej sytuacji wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W takim przypadku prosimy o przedstawienie informacji dotyczącej Twojej szczególnej sytuacji. Po ocenie przedstawionych faktów przetwarzanie Twoich danych zostanie wstrzymane lub przedstawimy niezbite i słuszne podstawy kontynuacji przetwarzania.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności w celu przedstawienia zmian w sposobie wykorzystywania danych osobowych lub w wyniku zmian prawnych. W razie takiej zmiany opublikujemy zmienioną Politykę Prywatności na naszej stronie internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg i reklamacji dotyczących zgodności z niniejszą Polityką Prywatności lub jeżeli chcesz skorzystać z Twoich praw przedstawionych powyżej, prosimy o kontakt:

Firma należąca do Franke w stopce witryny, kliknij tutaj.

DW: Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych

lub e-mail to: privacy@franke.com

MAJ 2018